TRAFIKING (trgovina ljudima)

Trgovina ljudima predstavlja krivično delo koje podrazumeva prodaju i kupovinu tj.držanje neke osobe u cilju njene eksploatacije uz upotrebu sile, pretnje, prevare, zloupotrebom ovlašćenja ili teškog položaja kao i radnje koje mogu biti deo tog procesa (prevoz, skrivanje, čuvanje). Kada su deca u pitanju, ovo krivično delo postoji i kada nema elemenata pretnje, sile, zloupotrebe položaja i sl. Pristanak žrtve na ekploataciju ne menja činjenicu da se radi o krivičnom delu.
Cilj je ostvarivanje zarade ili druge koristi kroz eksploataciju, koja može imati različite oblike:


-prinudni rad


-seksualna eksploatacija


-prinudno prosjačenje


-ilegalno usvajanje


-prinudni brakovi


-trgovina organima


-prinuda na vršenje krivičnih dela


-prinudna vojna služba


-prinudna prostitucija


Žrtvu često u lanac trgovine uvlači osoba koju ona poznaje i u koju ima poverenje (drugarica, rođak, kum, komsija, tetka, dečko, muž…)


Trgovac ljudima zloupotrebljava poverenje žrtve i njenu želju za boljim životom. To može biti posrednik, poslodavac, korumpirani službenik, prevoznik. Često trgovac ljudima simulira ljubavnu vezu i po nekoliko meseci pa joj tek onda predloži da odu npr. u inostranstvo da rade, žive, nađu bolji posao i veću zaradu.


Najčešći načini vrbovanja:


  • Lažne poslovne i druge ponude;

  • Lažno zabavljanje;

  • Obmanjujuci oglasi za posao preko interneta, društvenih mreža, novina;

  • Prodaja od strane porodice;

  • Otmica.

Trgovci ljudima žrtvi oduzimaju dokumenta i na taj način ih drže pod kontrolom.


Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima


Za prijavu sumnje na trgovinu ljudima: telefon:+381 (0)63 610 590 ili sluzbazak@centarzztlj.rs

Organizacija za pomoć žrtvama trgovine ljudima

ASTRA – Nevladina organizacija posvećena iskorenjivanju svih oblika trgovine ljudima i ekspploatacije, naročito ženama i decom, kao i efikasnom potragom za nestalom decom.

ASTRA SOS telefon 011/785 0000 ili 0800 101 201, koji je dostupan 24/7.

Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja


ATINA – dežurni telefon:+ 381 61 6384071

e-mail : office@atina.org.rs


Prijavljivanje krivičnog dela trgovine ljudima:

Dežurnoj službi policije 24  - 192

Upravi kriminalističke policije: + 381 11 247 10 19; +381 64 724 10 19

ukp@mup.gov.rs


Lično, u lokalnim organizacionim jedinicama MUP-a, policijskim upravama, policijskim stanicama.


Vesti iz oblasti
Najčitanije vesti:
Viber tehnička podešavanja
Upoznajte Tik Tok , novu društvenu mrežu
Instagram tehnička podešavanja