TRAFIKING (trgovina ljudima)

Trgovina ljudima predstavlja krivično delo koje podrazumeva prodaju i kupovinu tj.držanje neke osobe u cilju njene eksploatacije uz upotrebu sile, pretnje, prevare, zloupotrebom ovlašćenja ili teškog položaja kao i radnje koje mogu biti deo tog procesa (prevoz, skrivanje, čuvanje). Kada su deca u pitanju, ovo krivično delo postoji i kada nema elemenata pretnje, sile, zloupotrebe položaja i sl. Pristanak žrtve na ekploataciju ne menja činjenicu da se radi o krivičnom delu.
Cilj je ostvarivanje zarade ili druge koristi kroz eksploataciju, koja može imati različite oblike:

-prinudni rad

-seksualna eksploatacija

-prinudno prosjačenje

-ilegalno usvajanje

-prinudni brakovi

-trgovina organima

-prinuda na vršenje krivičnih dela

-prinudna vojna služba

-prinudna prostitucija

Žrtvu često u lanac trgovine uvlači osoba koju ona poznaje i u koju ima poverenje (drugarica, rođak, kum, komsija, tetka, dečko, muž…)

Trgovac ljudima zloupotrebljava poverenje žrtve i njenu želju za boljim životom. To može biti posrednik, poslodavac, korumpirani službenik, prevoznik. Često trgovac ljudima simulira ljubavnu vezu i po nekoliko meseci pa joj tek onda predloži da odu npr. u inostranstvo da rade, žive, nađu bolji posao i veću zaradu.

Najčešći načini vrbovanja:

Trgovci ljudima žrtvi oduzimaju dokumenta i na taj način ih drže pod kontrolom.


Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima

Za prijavu sumnje na trgovinu ljudima: telefon:+381 (0)63 610 590
ili sluzbazak@centarzztlj.rs

Organizacija za pomoć žrtvama trgovine ljudima

ASTRA – Nevladina organizacija posvećena iskorenjivanju svih oblika trgovine ljudima i ekspploatacije, naročito ženama i decom, kao i efikasnom potragom za nestalom decom.
ASTRA SOS telefon 011/785 0000 ili 0800 101 201, koji je dostupan 24/7.

Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja

ATINA – dežurni telefon:+ 381 61 6384071
e- mail: office@atina.org.rs

Prijavljivanje krivičnog dela trgovine ljudima:
Dežurnoj službi policije 24  - 192
Upravi kriminalističke policije: + 381 11 247 10 19; +381 64 724 10 19
ukp@mup.gov.rs
Lično, u lokalnim organizacionim jedinicama MUP-a, policijskim upravama, policijskim stanicama.

.