Заштита права приликом куповине путем интернета

Е-трговина је често најбржи и понекад јефтинији вид куповине. Међутим он носи са собом и одређене ризике који могу бити слични као приликом класичне куповине ако је реч о неовлашћеном продавцу или продавцу робе за коју не постоји валидан сертификат.

Интернет преваре се најчешће дешавају када наручилац није проверио опис робе коју је поручио, а која може и да не одговара ономе што је приказано на слици, као и када није проверио легитимност продавца.

Кључно је да грађани морају да знају како да заштите своја права приликом куповине робе преко интернета. Први корак јесте да провере од кога купују производ. Од тога да ли је у питању трговац из Републике Србије, односно да ли је регистрован у РС, или у иностранству, зависи начин заштите права купца.

Куповина од продаваца из Србије

У случају онлајн куповине од трговца који је регистрован у Републици Србији, купац ужива сва права гарантована Законом о трговини и Законом о заштити потрошача. Зато грађани пре наручивања робе треба да захтевају од трговца податке о регистрацији и да их провере на сајту АПР-а. У случају куповине од физичког лица, односно од лица које није регистровано за трговину, права се тешко остварују. На пример, одредба Закона о заштити потрошача даје могућност купцу да купљену робу врати у року од 14 дана од тренутка преузимања, без икаквог образложења, и да добије повраћај новца. Ово је веома прогресивна законска одредба али примењива само у ситуацијама када се купује од регистрованог трговца.

У спорним ситуацијама, купац може и треба да предузме:

1. Ако се ради о регистрованом продавцу РС, купац се може обратити тржишној инспекцији. У пријави треба да наведе све податке о том продавцу и да захтева да се његов проблем реши (повраћај новца или испорука нарученог производа). Тржишна инспекција поступа по пријавама грађана и извештава их о предузетим мерама у поступку инспекцијске контроле. Купац је, дакле, заштићен домаћим законима. Купац се такође може обратити удружењима потрошача или заштиту својих права остварити пред надлежним судом у Србији.

2. Ако се ради о физичком лицу које нелегално обавља делатност трговине, купац није заштићен. Али, ако располаже било каквим подацима о продавцу (адреса, број телефона, е-маил адреса, пријемница робе), купац може упутити пријаву тржишној инспекцији. Законом о трговини прописане су новчане казне од 50.000,00 до 150.000,00 динара за физичко лице које обавља промет робе/услуга, а нема својство трговца. Међутим, новчане казне се уплаћују у буџет РС, док купац и даље остаје оштећен.

Куповина од трговаца из иностранства

У случају када купује роба од трговца из иностранства, права која купац може остварити су веома ограничена и практично зависе од конкретних гаранција које пружа трговац или онлајн платформа која посредује у трговини. Према међународном праву, у спорним ситуацијама примењује се право државе у којој је регистрован продавац. Дакле, купац се не може позивати на одредбе домаћих закона, нити захтевати интервенцију инспекцијских органа.

Ову ситуацију у домаћем праву предвиђа Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља. Чланом 20. став 1. тачка 1) овог закона прописано је да се као меродавно право за уговор о продаји покретних ствари примењује право места где се у време пријема понуде налазило пребивалиште, односно седиште продавца, осим ако није изабрано меродавно право и ако посебне околности случаја не упућују на друго право. То значи да купцу преостаје да упути жалбу конкретном страном трговцу и захтева остварење својих права у складу са законском процедуром земље седишта продавца.


Вести:

Влада усвојила текст новог закона о трговини

Државна секретарка у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић, саопштила је да је усвајањем Предлога Нацрта закона о трговини на седници Владе Србије у петак 21. јуна, заједно са усвајањем Предлога измена и допуна Закона о електронској трговини на претходној седници, учињен значајан корак ка развоју електронске трговине у Републици Србији. „Нова регулатива у области елект...

Прочитај више